PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI IRON MOUNTAIN

Poslední aktualizace: 13. července 2015

Tato pravidla přijala společnost Iron Mountain Information Management se sídlem na adrese One Federal Street, Boston, USA a její zúčastněné evropské dceřiné společnosti, holdingové společnosti a partneři ve společném podniku, kteří jsou součástí systému služeb společnosti Iron Mountain, a další subjekty, které společnost Iron Mountain přímo či nepřímo ovládá (jednotlivě dále jako „spřízněná společnost“, přičemž společnost Iron Mountain a spřízněné společnosti jsou dále uváděny souhrnně jako „společnost Iron Mountain“).

Společnost Iron Mountain chápe vaše obavy o ochranu osobních údajů, které poskytnete prostřednictvím internetových stránek společnosti Iron Mountain (dále jen „internetové stránky“). Tato pravidla poskytují informace o tom, jaký typ údajů na internetových stránkách shromažďujeme a sledujeme, jak tyto údaje využíváme a s kým je sdílíme. Prostudujte si také níže uvedené zásady ochrany soukromí ve společnosti Iron Mountain, které obsahují závazek chránit soukromí našich zákazníků na internetu i mimo něj. V případě jakýchkoli nesrovnalostí týkajících se těchto pravidel a zásad ochrany soukromí na internetu mají přednost tato pravidla.

ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Osobní a souhrnné údaje

Společnost Iron Mountain shromažďuje dva druhy informací od uživatelů internetových stránek: „Osobní údaje“ (cokoli, co vás umožňuje identifikovat jako osobu, a to buď samo o sobě nebo ve spojení s dalšími informacemi) a „Souhrnné údaje“ (údaje nepřiřaditelné konkrétní osobě a anonymní data).

Osobní údaje (jako je jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa) jsou shromažďovány, poskytnete-li je dobrovolně prostřednictvím formuláře na internetových stránkách, např. při žádosti o informace o produktech nebo při stahování studie či „Whitepaper“. Další informace, které mohou být osobními údaji (jako je typ prohlížeče, operační systém, IP adresa, název domény, počet a data vašich návštěv stránek a doba strávená prohlížením stránek) mohou být shromažďovány pomocí souborů cookie a dalších sledovacích technologií (např. průhledných souborů GIF) v souladu se Zásadami pro soubory cookie. Souhrnné údaje (například kolikrát se uživatelé na tyto stránky přihlásili) mohou být rovněž shromažďovány.

Přečtěte si prosím pečlivě tyto zásady, kde se dozvíte, jak můžete ověřit správnost vašich osobních údajů, které zpracováváme, a jak můžete požádat společnost Iron Mountain, aby ukončila zpracovávání vašich osobních údajů nebo je aktualizovala. Můžete nás také podle těchto pravidel kdykoli kontaktovat a změnit své preference ohledně způsobu kontaktování a zasílání obchodních sdělení. Poskytnutím svých osobních údajů společnosti Iron Mountain prostřednictvím těchto internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas s těmito pravidly.

JAK VYUŽÍVÁME ÚDAJE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME   

Osobní údaje shromažďované prostřednictvím těchto internetových stránek nebudou užívány k žádným jiným účelům, než je stanoveno v těchto pravidlech. Informace, které poskytnete, můžeme využít:

(a) k odpovědi na váš konkrétní dotaz. Například obrátíte-li se na nás s technickým dotazem, použijeme vaše kontaktní údaje a technické informace, abychom záležitost vyřešili;

(b) k zasílání dodatečných marketingových materiálů týkajících se společnosti Iron Mountain, podle vaší volby. Takové materiály vám budeme zasílat pouze v případě, že označíte příslušnou volbu na některém místě internetových stránek, kde se k jejich odběru přihlásíte (princip „opt-in“). V případě, že nevyjádříte souhlas s tím, aby vám společnost Iron Mountain zasílala svá sdělení, vaše osobní údaje budou zařazeny na seznam „nekontaktovat“. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze do doby, než případně změníte názor na odběr takových materiálů od společnosti Iron Mountain, abychom zamezili dalšímu kontaktu pro marketingové účely;

(c) pro správu a zdokonalování internetových stránek;

(d) pro naše obecné obchodní účely, např. správu vašeho zákaznického účtu nebo pro marketingové a obchodní účely;

(e) v souvislosti s navrhovaným nebo realizovaným prodejem, sloučením nebo převodem našeho podniku nebo jeho části;

(f) pro účely dodržování právních a správních předpisů; a

(g) pro další účely popsané v těchto zásadách.

Pokud jste se při registraci na internetových stránkách přihlásili k odběru zpráv od naší společnosti nebo některé z našich přidružených společností, avšak následně změníte názor, můžete se kdykoli odhlásit na adrese http://www.ironmountain.com/Utility/Forms/Opt-Out-Form.aspx nebo zaslat zprávu viceprezidentovi společnosti Iron Mountain odpovědnému za ochranu soukromí a dodržování předpisů na adresu global.privacy@ironmountain.com

JAK VYUŽÍVÁME INFORMACE, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME POMOCÍ COOKIES A DALŠÍCH SLEDOVACÍCH TECHNOLOGIÍ

Cookie je malý textový soubor nahraný do vašeho počítače při návštěvě internetových stránek.  Umožňuje internetové stránce rozpoznat váš počítač, když se na stránku vrátíte, a zobrazit obsah podle vašeho osobního nastavení a dalších uživatelských preferencí.  Soubory cookie rovněž pomáhají zvyšovat relevantnost reklamy zobrazované na internetových stránkách.  Další technologie pro sledování (včetně „webových majáků“ a „průhledných souborů GIF“) jsou technické prostředky, které umožňují poskytovatelům služeb shromažďovat informace o vaší reakci na naši reklamu, e-maily a další online marketingové materiály. 

Naše Zásady pro soubory cookie poskytují podrobnější informace o typu souboru cookie, který společnost Iron Mountain umisťuje na své internetové stránky a o tom, jak vaše cookie spravovat.

INFORMACE, KTERÉ ZPŘÍSTUPŇUJEME

Společnost Iron Mountain vždy dodržuje platné místní zákony na ochranu osobních údajů.

Naše společnost a naši poskytovatelé služeb (dle vymezení níže) zpřístupňují a sdílí vaše osobní údaje:

 • Mezi společností Iron Mountain a jejími spřízněnými společnostmi;
 • S externími poskytovateli služeb (dále jen „poskytovatelé služeb“), kteří nám poskytují služby (včetně služeb jako zpracování žádostí o zaměstnání, publikace obsahu určeného investorům, kurýrních služeb nebo distribuce marketingových materiálů). Od takových poskytovatelů služeb je požadováno nakládání s osobními údaji v souladu s příslušnými zákony a pravidly týkajícími se ochrany soukromí a osobních údajů;
 • S třetími osobami v souvislosti s navrhovaným nebo realizovaným prodejem, sloučením nebo převodem našeho podniku nebo jeho části; a
 • jinými osobami, jak umožňují nebo nařizují platné zákony a předpisy.

Jakýkoli přístup k takovým údajům bude omezen na účel, pro nějž byly tyto údaje poskytnuty naší společnosti nebo našim poskytovatelům služeb. Spřízněné společnosti a poskytovatelé služeb společnosti Iron Mountain se nachází v různých částech světa. V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje předány do zemí, kde existuje jiná míra zákonné ochrany osobních údajů než ve vaší zemi. Zeptáte-li se například na služby, které poskytujeme ve Francii a v Brazílii, předáme váš dotaz našim pobočkám v těchto zemích. Zasláním žádosti o informace o službách v jiné než vaší zemi proto vyjadřujete souhlas s předáním svých osobních údajů do příslušné země. Na požádání vám poskytneme podrobnosti o tom, kterým společnostem a do kterých zemí byly vaše osobní údaje předány. V zemích, kde neexistuje zákonná ochrana soukromých údajů na úrovni srovnatelné s vaší zemí, požadujeme od příjemců vašich osobních údajů, aby dodržovali standardy ochrany údajů vymezené těmito pravidly a zákony vaší země.

ODKAZY A STRÁNKY JINÝCH SUBJEKTŮ

Platnost těchto pravidel

Tato pravidla se vztahují pouze na tyto internetové stránky. Tyto internetové stránky obsahují odkazy na internetové stránky našich spřízněných i nespřízněných společností včetně přístupu k jejich obsahu, produktům a službám. V některých případech jsou takové stránky zpřístupněné pomocí technologie „hladké integrace“ a mohou se jevit jako součást našich internetových stránek. Ačkoli některé ze subjektů spravujících tyto stránky mají s námi uzavřenou smlouvu, netýká se to všech - doporučujeme proto, abyste se před poskytnutím osobních údajů nejprve seznámili se zásadami ochrany soukromí jednotlivých odkazovaných internetových stránek, protože naše společnost jejich pravidla nijak neovlivňuje a nepřijímá žádnou odpovědnost ve vztahu k obsahu těchto internetových stránek.      

Reklama jiných subjektů

Na těchto stránkách můžeme zobrazovat reklamu třetích subjektů. K těmto reklamám se mohou pojit soubory cookie a další sledovací technologie. Poznámka: Společnost Iron Mountain nenese odpovědnost za funkčnost a fungování souborů cookies a dalších sledovacích technologií vytvořených a aplikovaných našimi externími poskytovateli služeb.

JAK UKONČIT ZPRACOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEBO ŽÁDAT O ZMĚNY

Máte právo požadovat, abychom:

 • vám poskytli přehled vašich osobních údajů, které uchováváme, přičemž máte právo být seznámeni: (a) se zdrojem, odkud vaše osobní údaje pochází; (b) s účelem a způsobem zpracování; (c) s identitou správce údajů; (d) s příjemcem, případně kategoriemi příjemců, jimž mohou být vaše osobní údaje předány;
 • ukončili zpracovávání vašich osobních údajů nebo jejich části pro jakýkoli účel podle vašich pokynů, vyjma zpracovávání v rozsahu podle zákona přípustném bez vašeho souhlasu;
 • nepredávali vaše osobní údaje nespřízněným třetím stranám pro účely přímého marketingu nebo jakékoli jiné účely;
 • změnili způsob, jakým vás kontaktujeme z marketingových důvodů;
 • opravili jakékoli chyby ve vašich osobních údajích; a
 • aktualizovali vaše osobní údaje podle vašeho požadavku.

Přejete-li si po poskytnutí souhlasu zrušit zasílání marketingových sdělení z naší strany, zadejte prosím svůj požadavek na této stránce: 
http://www.ironmountain.com/Utility/Forms/Opt-Out-Form.aspx.

Přejete-li si získat přehled vašich osobních údajů v našem držení, které jste nám poskytli prostřednictvím těchto stránek, nebo jsou-li vaše informace chybné či neúplné, kontaktujte nás prosím na adrese webmaster@ironmountain.com a my vyvineme veškeré přiměřené úsilí k okamžité opravě nebo aktualizaci (nebudeme-li od vás požadovat další informace, abychom mohli vašemu požadavku vyhovět). Můžete rovněž požadovat, abychom odstranili vaše jméno a další osobní údaje z našich databází. Ve všech shora uvedených případech vynaložíme veškeré přiměřené úsilí, abychom vašemu požadavku neprodleně vyhověli se zřetelem k platným právním předpisům a dalším přípustným okolnostem.

Pokud jste nám zaslali požadavek a neobdrželi od nás potvrzení z adresy webmaster@ironmountain.com nebo není-li naše odpověď na váš požadavek uspokojivá, kontaktujte viceprezidenta společnosti Iron Mountain odpovědného za ochranu soukromí a dodržování předpisů na adrese global.privacy@ironmountain.com

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY

Doporučujeme, abyste pokaždé, když navštívíte naše internetové stránky, navštívili i tuto stránku, protože pravidla pole potřeby aktualizujeme a vydáváme zde nová. Veškeré změny vstupují v platnost okamžikem zveřejnění a vaše další užití těchto stránek je považováno za výraz souhlasu s nimi.

JAK CHRÁNÍME A UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE  

Bezpečnost údajů, které shromažďujeme, bereme velmi vážně. S cílem omezit riziko náhodného zničení nebo ztráty a neoprávněného zveřejnění nebo přístupu k osobním údajům jsme zavedli technologie a bezpečnostní pravidla a postupy přiměřené povaze takových údajů.

DĚTI

Naše společnost dbá na bezpečnost dětí při užívání internetu a nikdy nebude vědomě shromažďovat osobní údaje od nezletilých (dětí mladších 13 let nebo jiné věkové hranice stanovené platnými zákony). Dozvíme-li se, že se nezletilý pokouší zadat nebo zadal prostřednictvím internetových stránek osobní údaje, upozorníme dotyčného uživatele, že jeho osobní údaje nepřijímáme. Následně takové osobní údaje z našich záznamů odstraníme.

DOTAZY OHLEDNĚ TĚCHTO PRAVIDEL

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto pravidel ochrany soukromí nebo vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese 
global.privacy@ironmountain.com

Zásady společnosti Iron Mountain ohledně ochrany soukromí

Závazky společnost Iron Mountain:

 • Společnost Iron Mountain zpracovává osobní údaje čestně a v souladu se zákonem.   SSpolečnost Iron Mountain shromažďuje a zpracovává pouze osobní údaje na základě legitimních důvodů, způsobem, jaký může dotčená osoba přiměřeně očekávat a bez neodůvodněných nežádoucích účinků. Společnost Iron Mountain vynaloží přiměřené úsilí k zajištění plné informovanosti o zamýšleném užití údajů a poskytnutí upozornění jednotlivcům ohledně ochrany soukromí při sběru jejich osobních údajů.
 • Společnost Iron Mountain shromažďuje informace pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Od svých vážených zákazníků společnost Iron Mountain shromažďuje údaje, které jí umožňují spravovat zákaznické účty, poskytovat marketingové informace o službách a produktech společnosti Iron Mountain, poskytovat „white papers“ obsahující články, které mohou být zákazníkům užitečné, získávat informace, které mohou být užitečné společnosti Iron Mountain při správě a zlepšování internetových stránek a které potřebuje kvůli dodržování právních a správních předpisů. Společnost Iron Mountain své zákazníky informuje o tom, jaké údaje shromažďuje a jak je využívá. Osobní údaje nebudou užívány k žádným jiným účelům, než je stanoveno v těchto pravidlech.

Od svých vážených zaměstnanců včetně potenciálních a bývalých zaměstnanců) společnost Iron Mountain shromažďuje údaje, které jí umožňují spravovat zaměstnanecké výhody a řídit jejich přidělování, pro účely řízení lidských zdrojů a školení zaměstnanců, pro účely imigračního řízení a kvůli dodržování právních a správních předpisů včetně auditů.

 • Zákazník musí nejprve udělit svůj souhlas („opt-in“), než společnost Iron Mountain využije jeho osobní údaje k marketingovým účelům. Máte možnost rozhodnout, zda společnosti Iron Mountain poskytnete údaje, které bude moci využít k tomu, aby vám zasílala nebo předávala informace prostřednictvím online marketingových kampaní, telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou. Kdykoli se můžete rozhodnout zasílání sdělení ukončit a společnost Iron Mountain na základě toho přestane využívat vaše osobní údaje, které jste jí dříve poskytli pro marketingové účely, avšak může využívat vaše osobní údaje k tomu, aby předešla opětovnému zaslání marketingového sdělení v budoucnu. Co se týče jiných než internetových aktivit společnosti Iron Mountain, můžete ji jednoduše kontaktovat a sdělit, že si nepřejete, aby vám zasílala další sdělení (tzv. „opt-out“) a společnost Iron Mountain vašemu požadavku vyhoví.
 • Společnost Iron Mountain využívá bezpečnostní postupy a opatření, která považuje za přiměřená úrovni osobních údajů, které jí zákazníci a zaměstnanci poskytnou. Cílem společnosti Iron Mountain je zabránit neoprávněnému přístupu, zachovávat správnost dat, zajistit vhodnost užití údajů a využívat profesionální standardy svého odvětví na ochranu proti ztrátě, zneužití nebo pozměnění údajů zpracovávaných společností Iron Mountain v souvislosti s jejími službami správy informací.
 • Vydání informací. Vedle využívání údajů o zákaznících a zaměstnancích k odpovědím na požadavky přijaté od potenciálních zákazníků nebo zaměstnanců zpřístupňuje společnost Iron Mountain poskytnuté údaje, vyžaduje-li to zákon nebo správní orgán. Společnost Iron Mountain může údaje také podle potřeby sdílet se svými spřízněnými společnostmi, nespřízněnými třetími osobami, s nimiž má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb společnosti Iron Mountain nebo jejím jménem (které musí dodržovat pravidla ochrany soukromí a nakládání s osobními údaji) a/nebo třetími stranami v souvislosti s navrhovaným nebo realizovaným prodejem, sloučením nebo převodem podniku nebo jeho části.
 • Očekávání společnosti Iron Mountain ohledně poskytovatelů služeb. Společnost Iron Mountain očekává od svých poskytovatelů služeb, kteří mají přístup k osobním údajům nám svěřeným našimi zákazníky nebo zaměstnanci pro účely poskytování služeb společnosti Iron Mountain, že budou dodržovat zde uvedené zásady ochrany soukromí, přistupují-li k údajům zákazníků nebo zaměstnanců, a považuje závazek poskytovatele služeb chránit soukromí a bezpečnost informací za faktor při rozhodování o tom, se kterými poskytovateli služeb bude obchodně spolupracovat.

Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich zásad ochrany soukromí, kontaktujte nás prosím na adrese global.policy@ironmountain.com